Duurzaam inzetbare medewerkers onontbeerlijk voor duurzaam organisatiesucces Arq

‘Medewerkers zijn immers het belangrijkste kapitaal van je organisatie’, antwoordt Petra Ruijter-Roos, Hoofd P&O van Arq Psychotrauma Expert Groep op de vraag waarom zij gekozen hebben voor het Verbeteronderzoek als middel en ondersteuning voor het optimaliseren van goed werkgeverschap en duurzaam organisatiesucces. Door middel van het onderzoek wil Arq inzichtelijk maken hoe de medewerkers hun werk en de organisatie ervaren en wat zij nodig hebben om duurzaam inzetbaar te worden én te blijven. ‘Duurzaam inzetbare medewerkers zijn immers van het allergrootste belang. Duurzame inzetbaarheid is niet alleen van belang voor de medewerkers zelf, maar ook voor de organisatie om gericht te werken aan verbeteringen en duurzaam organisatiesucces te realiseren’, aldus Ruijter-Roos.

Duurzaam inzetbare medewerkers onontbeerlijk voor duurzaam organisatiesucces Arq

Arq Psychotrauma Expert Groep (later: Arq) is een groep van expertorganisaties die zich bezighoudt met de gevolgen van schokkende gebeurtenissen en psychotraumatologie voor individu, organisatie en samenleving. Arq bestaat uit tien verschillende, zelfstandige organisaties, namelijk: Stichting Arq, Stichting Centrum ’45, IVP, PDC, Equator Foundation, Cogis, War Trauma Foundation, Impact, Stichting 1940-1945 en Pelita. Zij zijn alle specialist op hun eigen terrein en hebben ieder unieke expertise, ervaring en innovatiekracht. Arq brengt al deze deelterreinen samen, faciliteert en legt waar mogelijk nieuwe connecties. 

Duurzame inzetbaarheid

Ondanks dat elke organisatie van Arq afzonderlijk met de resultaten van het onderzoek aan de slag is gegaan, is duurzame inzetbaarheid een organisatiebreed speerpunt. Begin 2015 is er een commissie duurzame inzetbaarheid opgericht, bestaande uit een vertegenwoordiging vanuit de OR, een P&O adviseur en het hoofd P&O. In deze commissie worden de stappen/ interventies besproken en voorbereid, die nodig zijn om de duurzame inzetbaarheid te vergroten. Ruijter-Roos: ‘Om duurzame inzetbaarheid concreet te maken is er in 2015 door deze commissie een visienota duurzame inzetbaarheid geformuleerd, die gericht is op veiligheid, loopbaanontwikkeling en vitaliteit van de medewerker. Deze visienota is begin 2015 gecommuniceerd in de organisatie.’ 

Vervolgens is aan de medewerkers gevraagd wat zij belangrijk vinden om hun duurzame inzetbaarheid te verbeteren. Ruijter-Roos vervolgt: ‘Vanuit Arq zijn er voor het onderzoek deelgebieden geformuleerd zoals: deskundigheidsbevordering/ training en ontwikkeling, arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden, leiderschap en cultuur, employability/ taakverbreding en -verrijking, werk-privébalans en leefstijl die medewerkers konden aanvinken. Aan de medewerkers is gevraagd: ‘’Binnen welke onderwerpen zie jij mogelijkheden voor Arq om te investeren in jouw duurzame inzetbaarheid?” Daarnaast werd er door middel van een open vraag de gelegenheid geboden om het gegeven antwoord verder uit te diepen. Door middel van het Verbeteronderzoek zijn de antwoorden verkregen.’

Arq optimaliseert goed werkgeverschap en duurzaam organisatiesucces