Optimale samenwerking in de driehoek noodzakelijk voor kwalitatief goede zorg

In de gehandicaptenzorg zijn er grote veranderingen gaande. Met de komst van de Participatiewet en de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zet de overheid steeds meer in op zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van cliënten. Dit is in de basis gedreven door kostenreductie. De veranderingen in de sector hebben effect op de samenwerking tussen de medewerker, cliënt en cliëntvertegenwoordiger.

Optimale samenwerking in de driehoek noodzakelijk voor kwalitatief goede zorg

De hervormingen in de zorg hebben verstrekkende gevolgen voor cliënten in de gehandicaptenzorg. Er is een toename van de informele zorg bestaande uit mantelzorg en vrijwilligerszorg. Medewerkers hebben minder tijd per cliënt. Er vindt een verschuiving plaats, de zorg wordt al lang niet meer altijd geheel vanuit de zorgaanbieder geleverd. Cliënten worden steeds afhankelijker van hun eigen sociale netwerk.

Kwaliteitsbehoud in tijden van verandering

Hoe zorg je er als gehandicaptenzorgorganisatie nu voor dat de kwaliteit van zorg behouden blijft nu de zorg niet altijd meer geheel vanuit de zorgaanbieder geleverd wordt? Kwalitatief goede zorgverlening is alleen mogelijk als er in de driehoek van medewerker, cliënt en cliëntvertegenwoordiger, in veel gevallen de mantelzorger, optimaal wordt samengewerkt. Medewerker en cliëntvertegenwoordiger staan aan de basis. De cliënt vormt de top. De top kan zich alleen goed ontplooien als de basis solide is. Door de vele veranderingen in de sector staat die basis onder druk. De medewerker heeft minder tijd, van de cliëntvertegenwoordiger wordt een steeds actievere rol verwacht. Daarnaast wordt ook van de cliënt steeds meer eigen regie verwacht. Een goede communicatie en afstemming tussen de verschillende partijen is van wezenlijk belang om kwalitatief hoogwaardige zorg te kunnen leveren.

Kwaliteit van zorg bekijken vanuit verschillende perspectieven

Om de kwaliteit van zorg te behouden en gericht te werken aan kwaliteitsverbetering, is het cruciaal de kwaliteit van zorg op relevante thema’s te bekijken vanuit de verschillende perspectieven. Denk bijvoorbeeld aan het thema eigen regie van de cliënt. In hoeverre ervaren cliëntvertegenwoordigers dat de cliënt gestimuleerd wordt tot het nemen van eigen initiatieven en hoe ervaart de cliënt dat zelf? En in hoeverre hebben medewerkers het gevoel dat hun team de cliënten hierin voldoende stimuleert? De perceptie van de medewerkers over het thema ‘eigen regie’, kan anders zijn dan die van de cliënt of van de cliëntvertegenwoordiger.

Spiegelen

Door het thema te bekijken vanuit de verschillende perspectieven en de beleving van uw cliënten, cliëntvertegenwoordigers en medewerkers als het ware te spiegelen kan er gekeken worden waar mogelijke discrepanties zitten. Wanneer de beleving van cliënten, cliëntvertegenwoordigers en medewerkers verschilt, kun je hier als gehandicaptenzorgorganisatie gericht actie op ondernemen en indien nodig verwachtingen managen. Op welke aspecten verschilt de beleving? Wat zijn de belangrijkste factoren die invloed hebben op het zichtbare verschil? Aan de andere kant, wanneer de beleving van de cliënten, cliëntvertegenwoordigers en medewerkers positief is en overeenkomt, kan de organisatie haar sterke punten juist duidelijker naar voren brengen en beter benutten.