Spiegelen. Een praktische en gerichte manier om de kwaliteit van zorg inzichtelijk te maken!

Leon van Keulen

Zorgorganisaties zetten zich in om kwaliteitszorg te bieden aan de cliënt. In de toekomst zal hier meer nadruk op komen te liggen. Zorgbehoevenden zijn vrijer in hun keuze voor de zorgverlener en worden hierbij ondersteund door vergelijkingssites van zorgverzekeraars en consumentenorganisaties. Hierbij kunnen zorgverleners direct beoordeeld worden door cliënten. Het kwaliteitsvenster voor ziekenhuizen is hier een concreet voorbeeld van. Dit geeft patiënten op een heldere en eenduidige manier inzicht in de ziekenhuisbrede kwaliteit van zorg. Het bieden van kwaliteitszorg is dus van uitermate groot belang voor het voortbestaan van zorgorganisaties. 

Spiegelen. Een praktische en gerichte manier om de kwaliteit van zorg inzichtelijk te maken!

Medewerkers- en cliëntenperspectief

Kwaliteitszorg wordt enerzijds bepaald door de vakbekwaamheid, cliëntgerichtheid en bevlogenheid van medewerkers en anderzijds door de manier hoe cliënten de zorg ervaren. Het is belangrijk om beide perspectieven inzichtelijk te maken om de huidige kwaliteit van zorg die geleverd wordt te verbeteren. Met andere woorden, wat verwacht de cliënt van de medewerker en in hoeverre verschilt deze verwachting met de beleving van de medewerker? Deze twee inzichten worden nog vaak door afzonderlijke onderzoeken in kaart gebracht, maar het is juist zinvol om deze twee perspectieven samen te brengen in één overzicht. Hiervoor heeft Effectory het spiegelonderzoek ontwikkeld, waarbij de beleving van cliënt en medewerker gecombineerd wordt.

Wat is een spiegelonderzoek?

Het spiegelonderzoek brengt de beleving van cliënten en medewerkers in kaart op relevante aspecten, die voor de cliënt als de medewerker van belang zijn. Zo wordt inzichtelijk gemaakt hoe medewerkers thema’s als ‘aandacht voor de cliënt’, ‘vakbekwaamheid’ en ‘de veiligheid’ beoordelen en hoe cliënten deze aspecten ervaren. Daarnaast kunnen ook thema’s en onderwerpen uitgevraagd worden, die uitsluitend op medewerkers of cliënten van toepassing zijn. 

Het belang van spiegelen

Het spiegelen van de beleving van cliënten en medewerkers toont in één oogopslag de samenhang van beide onderzoeken en waar medewerkers en cliënten het meest tevreden én het meest ontevreden over zijn. De gecombineerde resultaten van deze onderzoeken laten zich eenvoudig omzetten in gezamenlijke prioriteiten. Dit levert een enorme tijdwinst op. Wanneer de beleving van cliënten en medewerkers verschilt, kun je hier als organisatie gericht actie op ondernemen en indien nodig verwachtingen managen. Op welke aspecten verschilt de beleving? Wat zijn de belangrijkste factoren die invloed hebben op het zichtbare verschil? Aan de andere kant, wanneer de beleving van de cliënten en medewerkers overeenkomen, kan de organisatie haar sterke punten juist duidelijker naar voren brengen en beter benutten.

Aan de slag met het spiegelonderzoek

Het spiegelonderzoek geeft een volledig beeld van hoe de organisatie functioneert en wat er kan verbeteren. Het blijven wel twee aparte onderzoeken. U ontvangt een samenvatting per onderzoeksrapport, waarin de belangrijkste resultaten van de medewerkers en cliënten staan weergegeven. Zo kunt u uw plannen op elkaar afstemmen en kan op teamniveau besloten worden of verbeterpunten worden aangepakt die ingaan op de beleving van cliënten of medewerkers. Ook kan de organisatie ervoor kiezen om cliënten meer te betrekken bij de interne organisatie om samen met medewerkers de zorg te verbeteren. Hierdoor kunt u goed vergelijken en uw plannen op elkaar afstemmen.