Van input naar impact: Aan de slag met de resultaten van een cliëntenonderzoek

Het uitvoeren van een cliëntenonderzoek is pas effectief als er iets met de resultaten gebeurt. Het uiteindelijke doel is niet het opleveren van rapportages, maar gezamenlijk in beweging komen van binnenuit. Met een cliëntenonderzoek krijgt u inzicht in de beleving van uw cliënten. Hoe ervaren zij uw zorg en dienstverlening? En sluit uw zorg en dienstverlening goed aan op de wensen en behoeften van de cliënt? Met een goed opgezet cliëntenonderzoek krijgt u gerichte verbeterinformatie waar u direct mee aan de slag kunt, daar waar nodig. Hierdoor bent u in staat uw kwaliteit van zorg te verbeteren.

Van input naar impact: Aan de slag met de resultaten van een cliëntenonderzoek

In actie komen begint met het informeren van uw medewerkers. De rapportage vormt het uitgangspunt om samen met medewerkers op een constructieve manier een gesprek te voeren en zicht te krijgen op zinvolle (verbeter)acties.

Van binnenuit in beweging komen

Op welke manier en hoe intensief je per locatie aan de slag gaat is afhankelijk van de behaalde resultaten. Voor sommige locaties betekent dit een intensief verbetertraject en voor andere locaties zijn het slechts kleine puntjes die op de i gezet moeten worden. Effectory onderscheidt drie verschillende categorieën op basis van de resultaten, namelijk categorie groen, lichtgroen en rood.

  • Groen: Dit zijn de locaties die opvallend hoger scoren dan de totale organisatie en/of benchmark;
  • Lichtgroen: Dit zijn de locaties die gemiddeld scoren;
  • Rood: Dit zijn de locaties die lager scoren dan de totale organisatie en/of benchmark.

Wanneer locaties aan de slag gaan met de resultaten, vraagt elke categorie om een andere benadering. Elke categorie volgt haar eigen route, maar het startpunt voor elke categorie is hetzelfde, namelijk met elkaar in gesprek te gaan over de uitkomst van het onderzoek. Wat gaat er goed gaat en wat kunnen én willen we samen verbeteren.

VVV-principe

Om samen met uw medewerkers gestructureerd tot een actieplan te komen beveelt Effectory het VVV-principe aan. Dit principe staat voor Vinden, Verdiepen en Verbeteren.

  • Vinden: Allereerst is het belangrijk om aan de hand van de rapportages de positieve- en verbeterpunten uit het onderzoek te selecteren waarmee jullie als locatie aan de slag gaan;
  • Verdiepen: Vervolgens vindt er een verdieping plaats op de gevonden positieve- en verbeterpunten;
  • Verbeteren: In deze laatste stap worden er afspraken gemaakt over wie wat gaat doen en wanneer.

Per punt wordt gezamenlijk bepaald welke concrete actie(s) hieraan gekoppeld worden. Deze kunnen worden opgenomen in het actieplan.

Actie!

Als het actieplan gereed is, is het tijd om écht in actie te komen en ervoor te zorgen dat het actieplan verbetering oplevert.

  • Monitoren: Bespreek met elkaar hoe je de afgesproken acties blijft volgen.
  • Evalueren: Plan een evaluatiemoment in met elkaar. Tijdens deze evaluatie bespreek je met elkaar of de acties het juiste effect hebben.

In gesprek met de cliënt!

Binnen de gehandicaptenzorg is het uitgangspunt dat het cliëntenonderzoek verbeterinformatie voor iedere individuele cliënt oplevert. De rapportages per cliënt kunnen worden toegevoegd aan het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD). Op die manier wordt het onderdeel van de zorgplancyclus van uw organisatie en dient het als input voor de ondersteuningsplanbespreking tussen de cliënt en zijn of haar persoonlijk begeleider (en ouder/ vertegenwoordiger). Zo weet u zeker dat u impact creëert.