Waterschappen onderweg naar goed werkgeverschap

Danny Paulich

In 2014 is InternetSpiegel ingeschakeld om medewerkersonderzoek uit te voeren onder 16 waterschappen en waterschapsgerelateerde organisaties. Het onderzoek geeft inzicht in de mate van goed werkgeverschap. Op welke gebieden scoren waterschappen goed? En waar laten ze nog steken vallen? Dat waterschappen goed op weg zijn is duidelijk te zien in deze ‘top 10 Beste Werkgevers 2014’ binnen het Openbaar Bestuur & Veiligheid.

Waterschappen onderweg naar goed werkgeverschap

Waarom medewerkersonderzoek?

Het doel van het onderzoek was om aan de hand van feedback van eigen medewerkers de sterktes en zwaktes van de organisatie in kaart te brengen. Dertien waterschappen en de Unie van Waterschappen zijn daarom gezamenlijk een groepstraject aangegaan. Op deze manier konden de waterschappen enorm veel van elkaar leren, wat aansluit bij de behoefte om intensiever met elkaar samen te werken. De resultaten van alle waterschappen zijn naast elkaar gelegd en vergeleken met andere sectoren. Dit alles zorgt ervoor dat de waterschappen (gezamenlijk) aan de slag kunnen om een betere werkgever te worden.

Wat opvalt

De waterschappen maken deel uit van de sector Openbaar Bestuur & Veiligheid. Op de belangrijkste HR-thema’s die zijn uitgevraagd, scoren de waterschappen boven het sectorgemiddelde.

           thema scores waterschappen

 

De grootste pluspunten zijn te vinden op het gebied van werkplezier, zelfstandigheid, werkdruk, loopbaanontwikkeling en binding. Waterschappen staan erom bekend goed voor hun medewerkers te zorgen. Daarnaast vinden de medewerkers ‘water’ écht een mooi vak. Zij werken vanuit hun hart en zijn trots op de organisatie. De bevlogenheid onder de medewerkers scoort dan ook een 7,5. Het is dus niet verrassend om te zien dat de medewerkers lange dienstverbanden hebben.

Op sommige punten valt nog winst te behalen. Resultaatgerichtheid scoort een 5,3. Dit gelijk aan de score van de sector Openbaar Bestuur & Veiligheid, maar evengoed is hier nog veel ruimte voor verbetering. Uit de onderzoeken blijkt namelijk dat ‘snel en slagvaardig handelen’ en ‘duidelijkheid over de richting van de organisatie’ relatief laag scoren. Tot slot geven de medewerkers aan dat het thema samenwerking de nodige aandacht verdient. Deze score valt namelijk lager uit dan bij veel andere overheidsorganisaties.

Goed op weg

Op basis van de ‘Beste Werkgevers Score’ is een speciale top 10 samengesteld van Beste Werkgevers binnen het Openbaar Bestuur & Veiligheid. Waterschapsbedrijf Limburg was in 2014 de trotse winnaar. Naast Waterschapsbedrijf Limburg, stonden maar liefst vier waterschappen in de top 10. Arjan Guijt van de Unie van de Waterschappen: “Een heel mooi resultaat waaruit blijkt dat de waterschappen organisaties zijn waar met betrokkenheid en plezier wordt gewerkt aan belangrijke economische en maatschappelijke doelen: droge voeten en voldoende en schoon water.”

De waterschappen naast andere branches

De medewerkersonderzoeken van InternetSpiegel worden uitgevoerd door Effectory. In alle onderzoeken van Effectory zijn zes vragen opgenomen die als indicator gelden voor de ‘Beste Werkgevers Score’. Dankzij deze scores zijn de waterschappen te vergelijken met andere branches en het landelijke gemiddelde.

 Tabel waterschappen

Departementen en gemeenten zijn over het algemeen de laagst scorende branches binnen de sector Openbaar Bestuur & Veiligheid. Waterschappen en provincies worden door hun medewerkers het beste beoordeeld. Waterschappen scoren zelfs op alle vragen boven het sectorgemiddelde. Wanneer we breder kijken dan de sector Openbaar Bestuur & Veiligheid, dan valt op dat ‘trots op de organisatie’ en ‘achter de doelstellingen staan’ achterblijven bij het landelijke gemiddelde. Ook zijn er branches die hogere scores laten zien dan de waterschappen. Voornamelijk woningcorporaties en organisaties uit de profit sector worden goed beoordeeld door hun medewerkers. Er is dus zeker nog ruimte voor verbetering.

Leernetwerk

Niemand is gebaat bij een onderzoek dat in de la belandt. Het is dan ook essentieel om aan de slag te gaan met de resultaten. Allereerst hebben de waterschappen op organisatieniveau naar de resultaten gekeken. Het is daarbij belangrijk om niet te vergeten de positieve punten te benoemen én te vieren. Daarnaast is het natuurlijk zaak om de verbeterpunten in kaart te brengen en hier een plan van aanpak voor te maken.

Hier hebben de waterschappen uit het groepstraject het niet bij gelaten. Het A&O-fonds Waterschappen heeft een leernetwerk opgezet, zodat de organisaties kennis kunnen delen op basis van de resultaten van de medewerkersonderzoeken. Tijdens de eerste bijeenkomst van het netwerk formuleerden de deelnemers algemene doelen en werkafspraken. Daarna bespraken de waterschappen met elkaar waar ze tegenaan liepen, hun top-3 verbeterpunten en welke thema’s ze in de toekomst willen bespreken.

Bart de Zwart is namens het A&O-fonds Waterschappen één van de trekkers van het leernetwerk: “Dankzij het leernetwerk weten waterschappen elkaar beter te vinden. Zo is er bijvoorbeeld een waterschap dat naar aanleiding van het onderzoek graag wil verbeteren op het thema beoordelen. Zij hebben vervolgens enkele waterschappen uit het leernetwerk met een hogere score benaderd, om te vragen waarom zij zo goed scoren op dit punt.”

Deze waterschappen hebben in 2014 medewerkersonderzoek uitgevoerd

Groepstraject: Rivierenland, Rijn en IJssel, Hollands Noorderkwartier, Stichtse Rijnlanden, Schieland en de Krimpenerwaard, Hollandse Delta, Brabantse Delta, De Dommel, Aa en Maas, Groot Salland, Vallei en Veluwe, Noorderzijlvest, Scheldestromen en de Unie van Waterschappen.

Het Hoogheemraadschap van Delfland en Waterschapsbedrijf Limburg hebben hun onderzoek buiten het groepstraject uitgevoerd.

Een blik vooruit

De meeste organisaties die in 2014 hebben gemeten, zijn voornemens om dit in 2016 weer te doen. Op deze manier wordt inzichtelijk gemaakt in hoeverre de verbeterpunten uit 2014 zijn doorgevoerd. De reis naar goed werkgeverschap is dus in volle gang.