Medewerkersonderzoeken bewegen mee met de VVT-sector

Christa Plukkel

In de gehele zorgsector zijn er grote veranderingen gaande. De overheid zet steeds meer in op zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van cliënten. In de basis gedreven door kostenreductie. De hervormingen in de zorg hebben ook verstrekkende gevolgen voor de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT), zoals toename van de informele zorg, extramuralisering en samenwerking in de wijk. Om die veranderingen het hoofd te bieden, verkeren veel VVT-organisaties momenteel in transitie. Dergelijke transities hebben een grote impact op de medewerkers van deze organisaties. Hoe kom je er als organisatie achter hoe je medewerkers tegen de veranderingen aan kijken? En hoe verzamel je hun ideeën zodat je samen tot het meest optimale traject komt? Een medewerkersonderzoek biedt deze inzichten. Echter, de ontwikkelingen in de sector vragen ook om nieuwe vormen van medewerkersonderzoek, die aansluiten op de situatie van de organisatie en díe informatie naar boven haalt waarmee je als organisatie aan de slag kunt.

Medewerkersonderzoeken bewegen mee met de VVT-sector

Betrek medewerkers in het verandertraject

Al deze interne en externe ontwikkelingen, zorgen voor onrust onder medewerkers. Hun werkbeleving is grotendeels afhankelijk van hoe goed een organisatie met de veranderingen omgaat. In tijden van verandering is het juist van belang om goed in contact te staan met medewerkers. Hoe kijken zij tegen de veranderingen aan en welke ideeën hebben zij voor een succesvolle transitie? Het vraagt veranderingsbereidheid, flexibiliteit en in sommige gevallen ook andere competenties en vaardigheden van hen. Door hen te betrekken in het verandertraject en hun ideeën te benutten, creëer je meer draagvlak en ga je samen de uitdagingen aan. Maar hoe doe je dit op een goede manier en krijg je de juiste informatie naar boven? Een medewerkersonderzoek kan hierbij helpen.

De Baalderborg Groep, een Beste Werkgever in roerige tijden

Medewerkersonderzoek beweegt mee

Anke Valent, zorgconsultant bij Effectory, geeft aan: “We zien dat door de veelheid en de snelheid waarmee de veranderingen in de sector zich voordoen, er behoefte is aan andere typen onderzoeken, dan traditionele medewerkersonderzoeken. Per organisatie en situatie bekijken we welke informatie gewenst is en welke vorm van input van medewerkers verzamelen hierbij past.”

Vaker en korter meten

Valent vervolgt: “Doordat de veranderingen elkaar snel opvolgen, zien we dat organisaties het belangrijk vinden om regelmatig vinger aan de pols te houden bij medewerkers en de wens hebben om vaker en korter te meten. Op deze manier kunnen thema’s die op dat moment actueel zijn onder de aandacht worden gebracht en kan er snel geanticipeerd worden op verbeteracties.”

Verschillende thematiek per team

Daarnaast kunnen de voor de teams actuele thema’s en de inhoud van het werk verschillen per team, denk bijvoorbeeld aan teams in de wijkverpleging, palliatieve of psychogeriatrische zorg. Hierbij is het belangrijk dat de vragenlijst aansluit op de situatie van het betreffende team. “We merken dat sommige organisaties aan teams de mogelijkheid willen bieden om eigen vragen op te nemen, zodat de voor hun belangrijkste onderwerpen aangesneden worden en teams gericht met de eigen resultaten aan de slag kunnen.”, aldus Valent.

Zelforganiserende teams

VVT-organisaties die de transitie van hiërarchisch georganiseerd richting zelforganiseren doorlopen, gaan door een aantal fasen heen. Valent: “We zien dat deze organisaties per fase behoefte hebben aan een ander type vragenlijst. We hebben ook vragenlijsten ontwikkeld speciaal voor zelforganiserende teams, waarbij de focus ligt op de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers. Het is ook mogelijk om een vragenmodule op te nemen die de mate van zelforganiseren van een team meet.”

Branchemagazine Verpleging, Verzorging en Thuiszorgvvt

Vraag het branchemagazine Verpleging, Verzorging en Thuiszorg gratis aan en krijg inzicht in de werkbeleving van medewerkers in de VVT-sector.

Vraag het magazine aan!

Het individu aanspreken

Een andere manier van medewerkersonderzoek die we in de sector zien is het benutten van het onderzoek voor het jaargesprek met medewerkers. Valent legt uit: “Iedere medewerker ontvangt voor het jaargesprek een vragenlijst. Die input wordt in dat gesprek gebruikt. Op deze manier wordt het organisatie- en teamniveau losgelaten en richt het onderzoek zich volledig op het individu. Organisaties die hiervoor kiezen willen de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk houden en het individu aanspreken. Deze vorm sluit aan op de bestaande cyclus van jaargesprekken.”

Mijn resultaten

Steeds meer organisaties kiezen voor de mogelijkheid om medewerkers inzicht te bieden in de eigen gegeven antwoorden én in de scores van het team. Dit kan via ‘Mijn Resultaten’. Hiermee is het voor medewerkers mogelijk om, direct na het invullen van de vragenlijst, de resultaten van het medewerkersonderzoek te bekijken via een online beveiligde omgeving op desktop, Ipad of smartphone. Dit inzicht zorgt ervoor dat medewerkers zich meer bewust worden van de manier waarop zij in hun team en in de organisatie staan. Valent: “’Mijn Resultaten’ is zo ingestoken dat iedereen binnen de eigen beïnvloedingssfeer aan de slag kan gaan met de resultaten en verbeterpunten uit het medewerkersonderzoek. Het stimuleert medewerkers om zich verantwoordelijk te voelen voor het komen tot verbeteringen in de organisatie en in het openen van de dialoog in het team. Op deze manier draagt iedereen op zijn eigen manier bij aan het verbeteren van de organisatie!”

Ongeacht de wijze waarop input van medewerkers verzamelt wordt, bovenal geldt dat de informatie die uit het onderzoek gedestilleerd wordt aansluit bij de behoefte en situatie van de organisatie en teams.

Liselotte-EversWilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw zorgorganisatie?

Neem contact op met Liselotte Evers: 020 – 30 50 102 of via liselotte.evers@effectory.nl.