Wat is veranderingsbereidheid?

Guido Heezen

Wat is veranderingsbereidheid?

Veranderingsbereidheid slaat op de wil om mee te werken aan aanpassingen en veranderingen binnen bijvoorbeeld de structuur, cultuur of werkwijze van een organisatie of team. Het wordt toegeschreven aan personen die zich positief opstellen ten opzichte van (aankomende) veranderingen en die zich willen inspannen om deze veranderingen te ondersteunen of te versnellen. Medewerkers die bereid zijn om te veranderen, geloven in de positieve uitkomsten van de voorgestelde verandering en staan er ook voor open.

Veranderingsbereidheid: Wat er uit ziet als weerstand is vaak een gebrek aan duidelijkheid

Verandering op de werkvloer

Veranderingsbereide medewerkers zijn belangrijk voor elke organisatie, zelfs wanneer de organisatie geen (groot) verandertraject zoals een reorganisatie ingaat. Ook bij het uitzetten van een nieuwe koers of een kleine verandering binnen het team is het van belang dat medewerkers bereid zijn om hieraan mee te werken. Want deze medewerkers zetten zich in om van de verandering een succes te maken en enthousiasmeren andere medewerkers om ook mee te werken aan de verandering.

Wat bepaalt veranderingsbereidheid?

Dit wordt bepaald door werkgerelateerde en individuele factoren. De inhoud van de verandering, de informatievoorziening voor en tijdens de verandering en goed leiderschap zijn factoren die van invloed zijn op de motivatie van medewerkers om mee te werken aan veranderingen.

Wanneer medewerkers niet goed weten wat hen te wachten staat en wat hun rol is in de verandering, stuit de organisatie op weerstand. En die weerstand kan uitmonden in het vertragen of mislukken van het veranderingsproces. Goed leiderschap zorgt voor heldere communicatie, rolduidelijkheid en inspiratie. Dit is essentieel om de bereidheid om mee te veranderen te vergroten en om de verandering succesvol te laten zijn.

Op individueel niveau wordt de veranderings-bereidheid van medewerkers bepaald door de (emotionele) betrokkenheid bij het werk en de organisatie, werktevredenheid en het vertrouwen dat de verandering meerwaarde heeft voor de organisatie.

Wanneer medewerkers de verandering als een uitdaging ervaren, geloven dat de nieuwe situatie een verbetering is, weten wat de verandering betekent voor hun werk en de gevolgen van de verandering ook daadwerkelijk opmerken, dan wordt de veranderingsbereidheid positief beïnvloed.

Succesverhaal: Stichting Saltro

Veranderingsbereidheid en verandertrajecten

Veranderingsbereidheid is voor elke organisatie van belang. Ongeacht de grootte van de organisatie of het team waar de verandering op de agenda staat. En ongeacht de grootte van de verandering zelf. Maar er zijn wel wezenlijke verschillen tussen een kleine verandering en een (grootschalig) verandertraject. Denk bijvoorbeeld aan een reorganisatie.

Daarom is het mogelijk om meer specifieke vragen op te nemen die dieper ingaan op de beleving van de verandering van de medewerkers. Ontvangen medewerkers voldoende informatie over de verandering? Is het medewerkers duidelijk wat de verandering betekent? En weten medewerkers hoe zij kunnen bijdragen aan het succes van de verandering?

Dit zijn enkele aspecten die verder worden uitgediept zodat, bij grote verandertrajecten zoals reorganisaties, in kaart wordt gebracht welke factoren van invloed zijn op de veranderingsbereidheid van de medewerkers. Zo bieden we voor elke organisatie een passend inzicht.

Hoe breng je veranderingsbereidheid in kaart?

Binnen een medewerkersonderzoek meet Effectory de veranderingsbereidheid van de organisatie en teams door middel van enkele vragen in de vragenlijst. De vragen gaan over de mate van werktevredenheid, betrokkenheid bij de organisatie en attitude ten opzichte van de verandering. Uit deze vragen volgt een score op veranderings-bereidheid voor de hele organisatie en per team.

Werken aan veranderingsbereidheid

Wat veranderingsbereidheid beïnvloedt, verschilt per individu, per team en ook per organisatie. Effectory berekent daarom specifiek voor elke organisatie wat de factoren zijn die de veranderingsbereidheid van medewerkers beïnvloeden. Zodat de organisatie inzicht krijgt in de factoren waaraan gewerkt kan worden om de veranderingsbereidheid in de organisatie te verbeteren.