Hoe gaan we efficiënter werken?

Suzanne Mancini

Op Prinsjesdag werden de plannen gepresenteerd voor de komende jaren. Uit de troonrede bleek: ‘In de jaren dat de Nederlandse economie krimpt, worden de overheidsuitgaven niet verlaagd.’ Al deze en andere maatregelen vangen de gevolgen van de recessie op korte termijn zo veel mogelijk op.

Voor de jaren daarna bevat de begroting voorstellen die de basis bieden voor herstel van de overheidsfinanciën.” 1 Er zijn ingrijpende veranderingen op komst. Het komt er op neer dat er waarschijnlijk vanaf 2011 bij de overheid fors bezuinigd moet worden. Daarom zijn overheidsmanagers nu al bezig met de volgende vraagstukken: Hoe gaan we vanaf volgend jaar bezuinigen? Hoe gaan we vanaf volgend jaar snijden? Hoe gaan we vanaf volgend jaar efficiënter werken?

De tijd gaat snel

Op 7 februari 2007 werd al gesproken over bezuinigingen: “In het regeerakkoord van Balkende IV is afgesproken dat gedurende deze kabinetsperiode het aantal ambtenaren met 10% zou terug worden gebracht. Daar is een periode van vier jaar voor uitgetrokken.” 2 De tijd gaat snel: voor overheidsorganisaties is het nu de tijd om de interne organisatie onder de loep te nemen en te kijken waar efficiënter gewerkt kan worden. Vaak blijken afdelingen moeilijk stuurbaar en is er voor medewerkers geen duidelijke klant, geen duidelijk doel of geen duidelijke deadline. Dat resulteert in verlies van efficiëntie, effectiviteit en klantgerichtheid van de totale organisatie.

Verbeter de effectiviteit, efficiëntie en klantgerichtheid van uw organisatie

De basis voor efficiënt werken ligt in de samenwerking: de samenwerking tussen medewerkers, tussen management en medewerkers en tussen afdelingen. Het is van belang dat de onderlinge samenwerking soepel loopt, dat afdelingen afzonderlijk weten wat er van ze verwacht wordt, maar ook van elkaar weten wat er speelt. Alleen zo ontstaat een eenheid die de basis vormt van een efficiënte organisatie. Een organisatie die ook naar uw externe klanten (burgers en bedrijven) goed presteert.

Kwaliteit van samenwerking in kaart

Bent u op zoek naar goede stuurinformatie van binnenuit, informatie op basis waarvan besluitvorming kan plaatsvinden? Met het intern klantenonderzoek van Effectory brengt u de kwaliteit van samenwerken in kaart. Uw medewerkers geven de afdelingen feedback, waar ze in het dagelijks werk mee te maken hebben. Hiermee versoepelt u de samenwerking en krijgt elke afdeling input voor verbetering. U heeft een waardevol instrument in handen voor stuur- en voortgangsinformatie. Nu is het moment om een 0-meting uit te voeren, zodat u door de tijd heen kunt zien in hoeverre veranderingen effect hebben op de interne samenwerking en interne verhoudingen. Bijkomend voordeel: “Een betere samenwerking leidt tot meer werkplezier: het aantal irritaties neemt af, veelal kunnen tussentijdse controleslagen vervallen en er wordt veel meer onderling samengewerkt, wat de effectiviteit geweldig stimuleert.” 3

____________________________
1 Bron: Rijksoverheid – Troonrede 2009 (http://www.regering.nl/Het_kabinet/Troonrede_2009)
2 Bron: Rijksoverheid – Regeerakkoord (http://www.regering.nl/Het_kabinet/Regeerakkoord)
3 Bron: Overheidsmanagement – Interne samenwerking écht bevorderen, D.J. de Bruijn