Rivierduinen

Christa Plukkel

Wat was jullie aanleiding om het medewerkersonderzoek uit te voeren in?

Allereerst vindt de organisatie het van belang om te weten of de medewerkers tevreden zijn over het werken bij Rivierduinen. Waar nodig, wil de organisatie zich verbeteren om de betrokkenheid en de medewerkerstevredenheid te verhogen. We willen goed werkgeverschap beter invullen en zo de medewerkers binden en boeien. Daarnaast speelt ook de fusie een rol. Door het samengaan van voormalig Rijngeest Groep en voormalig Robert-Fleury Stichting tot Rivierduinen is er een nieuwe organisatie ontstaan. Dit creëerde een behoefte aan een nulmeting om de meningen van de medewerkers te peilen ten behoeve van verbeteracties naar aanleiding van de fusie.

“Bench-marking met andere GGZ-instellingen heel goed mogelijk.”

Natuurlijk hebben de centra zelf ook behoefte aan een medewerkersonderzoek. Zij kunnen dit integreren in de jaarcyclus. De mogelijkheid om onderling te benchmarken wordt als positief ervaren. Door een medewerkersonderzoek uit te voeren voldoen we bovendien aan de HKZ eis. Een laatste aanleiding voor een onderzoek is om te voorkomen dat de centra decentraal eigen onderzoeken gaan opstarten, want dit belemmert de benchmarking in- en extern. Het kost bovendien veel meer tijd dan wanneer het centraal wordt geregeld.

In hoeverre zijn jullie op weg de doelen te bereiken?

Onze doelen worden nu bereikt. Onder het motto ‘met meten verbeteren’, zijn actieplannen vastgesteld. In de nulmeting werden al fantastische basisresultaten neergelegd. Het is nu vooral van belang wat er uit de tweede meting naar voren komt: hebben de verbeteringen tot een hogere tevredenheid en betrokkenheid bij de medewerkers geleid?

Waarom hebben jullie het onderzoek bij Effectory uit laten voeren?

Na een korte inventarisatie van de gebruikte instrumenten bij collega-instellingen en GGZ Nederland hadden wij de volgende argumenten:

de organisatie wordt aanbevolen door GGZ Nederland;benchmarken met andere GGZ-instellingen is mogelijk via de medewerkersthermometer, die geïntegreerd kan worden in de vragenlijst;het onderzoek is gebaseerd op het INK model, zodat verbeterpunten gemakkelijk in de jaarplannen kunnen worden geïntegreerd;het is een leuke frisse organisatie die maatwerk kan bieden.

Hoe is het verder gegaan nadat de resultaten bij jullie zijn gepresenteerd?

Elk centrum heeft een eigen plan van aanpak opgesteld en ingevuld. Dit plan is besproken in de onderdeelcommissies en verankerd in de jaarcyclus.

Jullie zijn op dit moment bezig met de tweede meting, wat zijn de voordelen voor jullie hiervan?

We kunnen nu vergelijken met de nulmeting. We zijn heel benieuwd of de medewerkers meer tevreden zijn! Daar naast kijken we natuurlijk of we specifieke verbeteringen zien en of er nog nieuwe verbeterpunten zijn.

Wat hebben jullie als GGZ-instelling geleerd van dit onderzoek wat andere GGZ-instellingen ook moeten weten?

De hoofdprioriteit: communicatie, communicatie, communicatie, communicatie……!

Zou je onderzoek door Effectory aan andere GGZ-instellingen aanraden? Waarom?

Ja, het is een professionele eigentijdse organisatie met korte lijnen naar de accountmanager en projectondersteuner. Ze werken slagvaardig en hebben een heldere opzet voor onze interne planning en control cyclus. Bovendien is bench-marking met andere GGZ-instellingen heel goed mogelijk.

http://www.rivierduinen.nl/