Parteon

Nicole Schuttelaar

Woningcorporatie Parteon zet in op sociale innovatie

Parteon, de grootste woningcorporatie in de Zaanstreek, heeft de afgelopen jaren nogal wat veranderingen ondergaan. Er waren enkele fusies, een reorganisatie als gevolg van bezuinigingen, een nieuwe strategische rolopvatting en een gewenste verandering van cultuur. Hoe gaat Parteon met deze veranderingen om?

Medewerkersonderzoek levert sturingsinformatie

Inzicht in de beleving van medewerkers geeft ons noodzakelijke informatie waarop we toekomstige beleidsbeslissingen kunnen baseren.

Directeur Vincent van Luit: “De externe ontwikkelingen met betrekking tot de corporatiesector gaan de komende jaren door en daarmee gaan ongetwijfeld de nodige veranderingen gepaard. Door goed in contact met de medewerkers te staan, biedt Parteon deze veranderingen het hoofd. Ondanks dat het erop lijkt dat de medewerkers veelal positief reageren, vinden we het essentieel om écht de vinger aan de pols te houden.”

Ter evaluatie van de veranderingen voerde Parteon begin 2011 een medewerkersonderzoek uit. Deze gelegenheid werd ook aangegrepen om in het kader van sociale innovatie de medewerker aan het woord te laten: “Inzicht in de beleving van medewerkers geeft ons noodzakelijke informatie waarop we toekomstige beleidsbeslissingen kunnen baseren. De resultaten stellen ons in staat om gericht te sturen op organisatie- maar ook op afdelingsniveau”, aldus Van Luit.

P&O maakt het onderzoek breder

Modern medewerkersonderzoek biedt méér dan alleen tevredenheidsvragen. Met genoegen nam de afdeling P&O de mogelijkheden tot verdieping ter hand, om zo het onderzoek volledig bij de organisatiefilosofie aan te laten sluiten. Senior P&O Adviseur Rob de Ridder illustreert: “Naast tevredenheid hebben we ook specifiek enkele doelstellingen die zijn geformuleerd op het gebied van onze organisatieontwikkeling gemeten. Leiderschap, de samenwerking met het management, het nemen van verantwoordelijkheid en het verhogen van resultaatgerichtheid zijn daar voorbeelden van.”

“Parteon heeft drie kernwaarden: Ondernemerschap, Betrokkenheid en Professionaliteit. Hierop sloot het onderzoek naadloos aan. Tenslotte hebben we de gelegenheid gebruikt om de mening over specifieke bedrijfsontwikkelingen te peilen.”

Het onderzoekstraject

De vraag wat het leukste was aan het onderzoekstraject wordt met recht enthousiast beantwoord: “Het leukste is natuurlijk dat we fantastische cijfers hebben en voor de algemene tevredenheid een 7,6 scoren. Boven de NTI (de Nationale Tevredenheids Index) en boven onze eigen verwachtingen.” vertelt De Ridder, om vervolgens in één adem te vervolgen: “Een leuk moment is het beschikbaar stellen van het dashboard via het internet. Zo hadden we onmiddellijk inzicht in de goede resultaten. Het is goed om te zien dat de uitkomsten van het onderzoek leven onder de verschillende afdelingen. Leidinggevenden zijn toch wel heel nieuwsgierig naar “hun” score. We hebben veel aan communicatie en betrokkenheid gedaan middels e-mail, intranet, artikelen in ons personeelsblad Groos en via posters. Het is ook een soort sport om de betrokkenheid en respons zo hoog mogelijk te krijgen.”

Opvolging van het onderzoek

Momenteel zit Parteon midden in het natraject van het onderzoek. Wat is er met de resultaten gebeurd? Directeur Van Luit: “We zijn volop met de resultaten aan de slag gegaan. Ten eerste zorgen we ervoor dat iedere medewerker op de hoogte is van de resultaten. Dat doen we op verschillende manieren. Zo wordt bijvoorbeeld op ieder werkoverleg een presentatie gehouden in samenwerking met ons team P&O. Sommige resultaten zijn niet voldoende concreet en die proberen we in gesprek met de betrokken medewerkers inzichtelijk te maken.”

“Zo blijkt er uit ons onderzoek dat medewerkers kansen zien om de efficiëntie te verbeteren. Wat verstaat men daar onder? Op welke manieren kijken medewerkers er naar? En wat zijn dan de verbeterpunten? Efficiënt werken is een organisatiebreed thema en zodra we inzichtelijk hebben waar het om gaat, zullen we ook organisatiebreed acties uitzetten. Team P&O vervult een sleutelrol om deze organisatiebrede aandachtspunten te overzien en te toetsen aan reeds ingezette verbetertrajecten op het vlak van organisatieontwikkeling. Dit gebeurt in overleg met de directie.”

Van Luit sluit af: “Kortom: Nuttige input en soms ook nieuwe inzichten die we gebruiken om waar nodig bij te sturen.”