Het meten van individuele cliëntervaringen in de gehandicaptenzorg

Lea Visser

De gehandicaptenzorg streeft al jaren naar het borgen en bevorderen van de kwaliteit van de zorg en ondersteuning die zij verleent. Door het continu verbeteren van de dienstverlening wil de sector bijdragen aan de kwaliteit van bestaan van cliënten. Om de transparantie en kwaliteit van zorg te verhogen, zijn zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg verplicht om de cliëntervaringen te meten. Voorheen gebeurde dat met de CQ-index metingen, maar vanaf 2014 hebben organisaties de keuze om een instrument te kiezen uit de Kwaliteitswaaier Gehandicaptenzorg voor het meten van individuele cliëntervaringen.

Gevolgen van de kabinetsplannen voor cliënten

Meetinstrument Effectory opgenomen in pijler 2B van de Kwaliteitswaaier Gehandicaptenzorg

De gehandicaptenzorg wordt hard getroffen door de bezuinigingen. Vanaf 2015 worden gemeenten geheel verantwoordelijk voor de ondersteuning, begeleiding en verzorging van mensen met een beperking die thuis wonen. De zorgonderdelen worden overgeheveld van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De overheveling van de begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf naar de Wmo gaat gepaard met een korting op het budget van 25 procent. De kabinetsplannen hebben dus vergaande gevolgen voor cliënten. De grotere beleidsvrijheid en verantwoordelijkheid van gemeenten, leidt mogelijk tot grote verschillen in kwaliteit van zorg tussen gemeenten onderling.

De sector staat dus voor grote uitdagingen. Enerzijds door de grootschalige bezuinigingen en het feit dat zorg anders georganiseerd gaat worden. Anderzijds door het continu werken aan het verbeteren van dienstverlening en kwaliteit. Het inzichtelijk maken van die kwaliteit is echter een tijdrovende klus.

Effectory en cliëntervaringsonderzoek

Het meetinstrument van Effectory, genaamd Cliëntervaringsonderzoek, is sinds juni 2013 opgenomen in pijler 2B van de Kwaliteitswaaier Gehandicaptenzorg. Effectory wil met behulp van dit meetinstrument een bijdrage leveren aan de verbetering van kwaliteit van leven van iedere individuele cliënt met een (verstandelijke) beperking. Joyce Lemmens, zorgconsultant bij Effectory zegt hierover: “Met onze opdrachtgevers hebben we vele, intensieve gesprekken gevoerd. Op basis van onze ervaringen en bevindingen uit de evaluaties met onze klanten, hebben we sinds 2010 onze werkwijze voortdurend bijgeschaafd. Standaardisatie van onderzoeken past niet bij de sector en is dus niet wenselijk. Zo is het bijvoorbeeld zeer lastig om bepaalde criteria vast te stellen wanneer cliënten wel of niet mee kunnen doen aan het cliëntenonderzoek. In de praktijk blijkt dat bijvoorbeeld opleidingsniveau niet altijd een juiste parameter is. Bijvoorbeeld een cliënt die 2 jaar ZMLK onderwijs heeft gevolgd maar dementerend is, kan voldoen aan bepaalde inclusiecriteria, maar blijkt niet in staat deel te nemen aan het onderzoek. Onze missie is dan ook om elke individuele cliënt een stem te geven. De cliënt staat bij ons echt voorop. Zo wordt de onderzoeksmethode aangepast aan het niveau van de cliënt en maken we de resultaten per cliënt inzichtelijk. Daarnaast bieden we de mogelijkheid om de individuele cliëntbeleving te aggregeren naar onder andere locatie, cluster of de zorginstelling als geheel. Zo is het een praktisch meetinstrument dat direct aanzet tot actie. Door onze expertise weten wij wat werkt en wat niet en zijn we in staat onze klanten te voorzien van passend advies en hen veel werk uit handen te nemen.”

Meer dan cliëntervaringsonderzoek

Naast inzicht vanuit uw cliënten, bieden wij u ook de mogelijkheid deze inzichten te combineren met de ervaringen van medewerkers en ouders/ vertegenwoordigers met de geleverde zorg en dienstverlening van uw zorginstelling. Zo krijgt u inzicht in uw gouden driehoek; inzicht vanuit uw medewerkers, cliënten én hun ouders/ vertegenwoordigers.